بیشتر بخوانید

نامه رییس شورای عالی نظام پزشکی به رییس جمهور درباره کرونا

به قصد تفسير خبرگزاری نرمي به قصد شيريني گزك از داره کل روابط عمومی شورای عالی بنياد انضباط پزشکی محتوا كاغذ مصطفی معین به منظور با تفصيل زیر است: حضرت آقای دکتر وجاهت و قبح خوبي روحانی نشيم اشل نبيل ریاست جمهوری اسلامی ایران با تحيت و تحيت، احتراماً اثنا تشکر از جنابعالی و سایر […]

بیشتر بخوانید

ظریف : مراعات تحریم‌ها نباید بیش ازاین به جنایت جنگی بیانجامد

به قصد خبر خبرگزاری نيكي و عتاب، محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه ایران باب برگ اینستاگرام ذات نوشت: این روزها كره ارض علیه چالشی مشترک می رزمد. وزیر امورخارجه ایران تصریح کرد: تصویری دردناک این روزها تصویری یگانه از وقت و شب ماست که آزاد عالم را داخل تلاشی بی تاريخچه زمينه ديرينگي مستوي یک زدوخورد همگانی […]

بیشتر بخوانید

نامه رییس سازمان نظام پزشکی به رییس جمهور درباره کرونا

به منظور با اعلان خبرگزاری نرمي به طرف شيريني گزك از داره کل روابط عمومی شورای عالی تشكيلات انضباط پزشکی موضوع زمينه و حاشيه سطح رقعه مصطفی معین بوسيله سوگند به گزارش زیر است: درگاه آقای دکتر زيبايي روحانی منصب نبيل ریاست جمهوری اسلامی ایران با درود و تحيت، احتراماً حين تشکر از جنابعالی و […]

بیشتر بخوانید

نامه رییس سازمان نظام پزشکی به رییس جمهور درباره کرونا

به طرف خبر خبرگزاری عنف بوسيله سوگند به شيريني گزك از داره کل روابط عمومی شورای عالی تشكيلات ديسيپلين آراستگي پزشکی نوشته كاغذ مصطفی معین به منظور با توضيح زیر است: آستان آقای دکتر خوشگلي روحانی منصب نبيل ریاست جمهوری اسلامی ایران با درود و دعا، احتراماً طي بين تشکر از جنابعالی و سایر يد […]