آغاز انتخاب محل آزمون دستیاری فوق تخصصی/ ظرفیت پذیرش اعلام شدآغاز انتخاب محل آزمون دستیاری فوق تخصصی/ ظرفیت پذیرش اعلام شد

به مقصد براي خبر گزارشگر عنف، محك تست سی و ششمین عهد دستیاری تحت تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۱ برف با درحضور ۶۱۰ داوخواه برگزار شد.

تعيين جا سی و ششمین وقت محك تست پذیرش دستیاری بالا تخصصی نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره‌های بالینی اوان شد و داوطلبان تا فردا آدينه ۲۴ حرمله ۹۷ ضرب الاجل دارند با كارشناس کردن کد رهگیری و رسيد به قصد دوسيه پيشينه مندرج كتابت نامی نفس، با داخل مشاهده ستاندن طرح ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت نواحي ناكامياب و طرح ظرفیت نهایی پذیرش دستیار زبر و پايين تخصصی قرابت تناسب به سمت تعيين اولویت‌های مكان تحصیل رفتار کنند.

موافق برابر قوانین، فرد ۳۰ درصد ظرفیت به طرف متقاضیان سهمیه نواحي نااميد که دارا سایر شرایط باشند دل بستگي می‌گیرد. همچنین
ظرفیت مختص داده شده به منظور با كل تار درب دانشگاه‌های مقام پيمان بومی حداکثر یک تن است.

ظرفیت پذیرش زيادي دانشجویان بومی با اولویت نواحي ناكامكار درب این دوران از آزمايش پذیرش دستیار زبر و پايين تخصصی ۳۲۲ آدم و ظرفیت نهایی ريسمان‌های بالا تخصصی دانشگاه‌های حقايق پزشکی ۴۲۹ تن ذمر آوند شرط شده است.

این ظرفیت برای دانشگاه‌های دانش ها پزشکی درب ۲۵ نخ سلسله رگه ماكاروني شعبه شاخه زنجيره و ۱۷ دانشگاه حقايق پزشکی و برای بهره فزوني نواحي بي بهره درب ۲۴ بند و ۳۹ دانشکده و دانشگاه دانش ها پزشکی داخل سایت مرکز سنجش درس پزشکی عهد اندازه شده است.

کد نبا اخبار 4568122

آغاز انتخاب محل آزمون دستیاری فوق تخصصی/ ظرفیت پذیرش اعلام شد