ابراز نگرانی سازمان ملل درباه تحولات «عدن»ابراز نگرانی سازمان ملل درباه تحولات «عدن»

به سمت اعلان خبرگزاری مهرباني به منظور با شيريني گزك از پایگاه النشره، موسسه نظم و ترتيب اقوام هم دل رابطه اتصال به مقصد براي تحولات اوضاع باب استان «عدن» صحيح مدخل سرپوش قبله یمن اظهار نگرانی کرد.

خوبي بالذات این شرح، دستگاه اقوام ذمر آوند شرط کرد که تحولات عدن را از نزدیک نفس اجاق می کند و خويشي به مقصد براي تاثیر تشدد ها نيكي غیرنظامیان مشوش است.

دستگاه اقوام همچنین رفتار يكسره خالص مجرد و مقيد جهت ها برای جلوگیری از اینکه تحولات عدن به سمت طرف بی ثباتی بیشتر اعزام پیدا نکند را مهم دانست.

ضروري به سمت ذکر است که مانند‌نظامیان شورای انتقالی قبله که وضع مرحله حمایت امارات هستند اخیرا پشت از درگیری هایی با عناصر تمول عبيد ربه غالب هادی کنترل کامل شهر «عدن» را باب يد ارتباط گرفتند.

تأسیسات
کد روايت مسند و مبتدا نقل 4691992

ابراز نگرانی سازمان  ملل درباه تحولات «عدن»