اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم می کنداتحادیه اروپا ترکیه را تحریم می کند

به منظور با رپرتاژ خبرگزاری نرمي به منظور با شيريني گزك از رویترز، عمل ترکیه درون عملیات اکتشاف نفت و دندان تو كناره ها قبرس علت طبق باعث آزردگي اتحادیه اروپا تأسیسات
شده و این اتحادیه پروا دارد امروز پنجشنبه مدخل سرپوش این مورد بغاز تشکیل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بدهد.

كلام بيان می‌شود که اتحادیه اروپا بوسيله سوگند به سبب این عمل ترکیه تحریم‌هایی را علیه آنکارا اجرا می‌کند.

این تو حالی است که مولود چاوش‌اوغلو وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه دیروز چهارشنبه باب کنفرانس مطبوعاتی درمورد فعالیت‌های حفاری این کشور باب نيمروز و باختر مدیترانه گفتار: خانه دار تك ترکیه تصمیم می‌گیرد که باب این زمینه چاهك کار خواهد کرد. اظهارات بقیه کشورها فاقد ارج است. به قصد بغير کشورهای كفيل، هیچ کشور یا تشكيلات بین‌المللی حق اظهار عقيده راء ي
درون این مورد بغاز را ندارد.

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ترکیه طي بين تاکید احسان اینکه آنکارا همیشه اقدامات خويشتن را احسان بالذات مستمري بین‌المللی انتها می‌دهد، تأکید کرد: ترکیه به مقصد براي فعالیت‌های حفاری نفس امتداد خواهد معدلت؛ پیشتر با کشتی بارباروس خیرالدین پاشا فعالیت‌های کشف و تحقیقاتی خويش را خاتمه دادیم. آن گاه با کشتی مسخر و کشتی یاووز فعالیت‌های حفاری خويش باب رديف را اوايل کردیم.

وی با بیان اینکه به سوي مگر کشورهای پذرفتار، اظهارات بقیه کشورها فاقد شان قدر است، اظهار داشت: یا سرچشمه ها ماخذ بوسيله سوگند به هيئت فرم عادلانه تقسیم و صراط‌حلی مشترک پیدا می‌شود یا ترکیه به منظور با مدافعه و تك از مشاهره جمهوری تُرک قبرس شمالی امتداد خواهد نصفت جار.

تأسیسات

چاوش‌اوغلو باب دنباله افزود: اقدامات اتحادیه اروپا علیه ضمير اول شخص جمع نفعی برای اعضای این بنياد ندارد و نتیجه عکس نیز خواهد داشت.

کد شايعه 4664157
عبدالحمید بیاتی

اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم می کند