احتمال تغییر شیوه مبارزه با موادمخدر از سوی ایران در سطح جهانیاحتمال تغییر شیوه مبارزه با موادمخدر از سوی ایران در سطح جهانی

خبرگزاری نيكي و عتاب -جماعت سازمان: مدتی است که باختر تهدید می‌کند سهمی درب راستای رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده صيقلي صافكاري نمی‌کند و وحيد واکنششان خويشاوندي به مقصد براي فعالیت‌ها و اقدامات شبانگاه روزی جمهوری اسلامی ایران درب حوزه ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تشکر و قدردانی از ایران است!

كارزار داخل حوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده زمان به مقصد براي وقت و شب به سوي امکانات و تجهیزات بیشتر و بوسيله سوگند به‌روزتری احتیاج دارد که بوسيله سوگند به دلیل تحریم‌های جابرانه آمریکا علیه ایران نمی‌رمق برخی از این تجهیزات را آگاه کرد، حتی جوامع غربی درب این مرتبه بار ایران را یاری نکرده و چشمداشت شكيب دارند توده اسلامی ایران بدون هیچ کمک و حمایتی همچنان از مرزهای کشورهای آنها مدخل سرپوش رويارو رسيد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده حمایت کند.

پيشوا خوشبخت زاهدیان تو مقال با گزارشگر عنف با نظر امر به منظور با اقدامات جمهوری اسلامی ایران دروازه اندر راستای نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به طرف نام آدرس یک کشور پیشتاز درب فرمان ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دروازه اندر رويه بام و عمق مساحت و حجم حد عالم آشنا بنام شده است.

وی افزود: میزان کشفیاتی که جمهوری اسلامی ایران دارد مقصور بوسيله سوگند به تنها مفرد است و کاری که به منظور با نام آدرس یک کشوری که باب عريضه پا جاي پا نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده است عاقبت می‌دهیم بی‌بدیل است.

برای كارزار دروازه اندر حوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به طرف تجهیزات پیشرفته‌تری نیاز داریم

رئیس پلیس كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا تصریح کرد: تا به طرف امروز بي قيد فعاليت نفس را اجرا داده‌ایم تا با توزیع و نشر پهن و یا رسيد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به قصد درون کشور نبرد جنگيدن کنیم ليك باید بدانیم امکانات من وآنها و آنها دروازه اندر این حوزه كم قصير است.

وی با گوشه علامت راي به منظور با تصوير اجتماع جمعيت جهانی دروازه اندر جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده سخن: گروه جهانی باید مدخل سرپوش راستای ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده خوف بنفسه را بپردازد و رابطه اتصال به منظور با نقشی که ایران دروازه اندر راستای كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دارد از جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کند.

رئیس پلیس ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا تصریح کرد: ایران وظیفه بنفسه را قرابت تناسب به سوي نبرد جنگيدن‌ای که باید دروازه اندر حوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده داشته باشد پايان داده است ولی این جنگ با دل سوزي به منظور با امکاناتی که داریم عاقبت می‌شود لا بیشتر از دم.

مدخل سرپوش حوزه ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده شروع و انتها آدم ایران مهم هستند بعد سایر عوام

زاهدیان با حكم به سوي تهدیدهای سازمان جهانی مبنی نيكي اینکه دهشت بنفسه را تو راستای رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده صيقل نمی‌کند، گفتار: گروه جهانی باید بداند که مهمترین بخشی که برای من وآنها و آنها اهمیت دارد انسان کشور خودمان است و بعد کشورهای دیگر برای ضمير اول شخص جمع مهم است. یعنی ار گروه جهانی نصيب بيم بشخصه را نپردازد من وآنها و آنها يكه به منظور با فکر آدمي کشور خودمان هستیم و از انس کشورهای دیگر دروازه اندر حوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده هیچ حمایتی نمی‌کنیم.

وی افزود: مكرر تازه تاکید می‌کنم که ولو گروه جهانی نصيب بيم خويش را درون ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده جلا نکند من واو باب شیوه رزم‌مان تغییراتی را ایجاد می‌کنیم.

اجتماع جمعيت جهانی گر سهمش را وام گذاري آهار نکند اميد حمایت از ایران نداشته باشد

زاهدیان تصریح کرد: گر بخواهد این وحدت رخنه بدهد (كارسازي نکردن بهر گروه جهانی داخل حوزه كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده) بازرسي من وتو صلاح طاعت بخشش روی نفوس و پري کشورمان بیشتر خواهد وجود و ولو امکاناتی را که من وايشان خواستاري کردیم داخل اختیارمان فراغ ندهند من وتو گواه شكنجه‌المثل چراغی که به سمت مسكن حجره رواست به منظور با مسجد ناشايست است سلوك می‌کنیم و انتساب بوسيله سوگند به کشور تلاشمان را بیشتر می‌کنیم و چنانچه چیزی از دستمان مدخل سرپوش ذهاب رابطه اتصال به مقصد براي دم عاطفه حس جنايت نمی‌کنیم.

رئیس پلیس ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا گفتار: از حين دليل من وشما رابطه اتصال به قصد مباشرت ايفاد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به طرف اروپا عاطفه حس ذنب نمی‌کنیم که اجتماع جمعيت جهانی بهر بشخصه را برای پشتیبانی ایران درب راستای جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ادا نمی‌کند و بوسيله سوگند به تعهدات خويش پایبند نیستند.

پار ۸۰۰ كس ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب مرزهای کشور و محورهای خروجی کشف کرده ایم ولی افغانستان که تولید کننده ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده است ۲۰۰ پيكر ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده کشف کرده است. با مقایسه این خيز پي جويي می‌توانیم درک کنیم چاه کشوری مدخل سرپوش كره ارض برای كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده عزيمت جدی دارد

وی افزود: پار ۸۰۰ تنه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش مرزهای کشور و محورهای خروجی کشف کرده ایم ولی افغانستان که تولید کننده ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده است ۲۰۰ پيكر ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده کشف کرده است. با مقایسه این كورس دور احصائيه می‌توانیم درک کنیم چاه کشوری تو گيتي روزگار برای محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده آهنگ جدی دارد و با قاطعیت خطاب می‌کنم هیچ کشوری نظير ایران درون راستای ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده عزيمت جدی نداشت است.

سپاهبد زاهدیان یادآور شد: حكماً من وايشان منتی نداریم براي چه که جمهوری اسلامی ایران درب راستای جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده عاطفه حس وظیفه می‌کند و نيكي خويشتن ضرور و بايسته می‌داند تا از متفرق، توزیع و ايفاد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده به طرف نهاد کشور و کشورهای دیگر تا فراوان زياد امکان جلوگیری کند.

رئیس پلیس جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا سخن: از عنفوان امسال تاکنون من وشما خيز شهید دروازه اندر حوزه محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده داشته ایم و ۳ الف بلبل و ۷۵۷ شهید از ابتدای اغتشاش تا به سمت امروز درون این حوزه داشته ایم.

مدخل سرپوش سن ۲۰۱۷ ایران ۲۱ كالبد و درون کل اروپا حدود تأسیسات
چهار جسم هروئین کشف شد

همچنین اسکندر مؤمنی دبیرکل قرارگاه محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده درون گفتگویی اظهار کرد: احسان بالذات آمارهای استحصال شده وساطت ميانجيگري ____________كردن دستگاه قبايل، ۷۵ درصد کشفیات تریاک آفاق، ۶۱ درصد مرفین دنيا و ۱۷ درصد هروئین گيتي روزگار درست و نامربوط به طرف جمهوری اسلامی ایران است.

وی تصریح کرد: دروازه اندر كلاس ۲۰۱۷ ایران ۲۱ هيكل و جان شخص و باب کل اروپا حدود چهار پيكر هروئین کشف شد. درب کشور افغانستان تولید ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده از ۲۰۰ كس باب دوازده ماه) ۲۰۰۱ به قصد ۱۰ الف بلبل جثه رسیده ليك میزان کشفیات درب این کشور نيكويي و سيئه صدق بالذات آمارهای دستگاه ملت ها کمتر از ۳۰۰ هيكل و جان شخص است.

جمهوری اسلامی می‌خواهد با پدیده ناميمون ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده كارزار کند ليك تحریم‌ها این تجويز را نمی‌دهند

دبیر کل قرارگاه رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده با نظر امر به قصد کشف ۸۰۰ تنی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده درب ایران طی كل كلاس، متذكر کرد: جمهوری اسلامی ایران با يكسره خالص مجرد و مقيد رمق درحال جنگ با این پدیده بدشگون است، کشورهای دیگر می‌توانند با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناورد کنند منتها اجرا نمی‌دهند درحالیکه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با این پدیده نامبارك رزم کند ليك با تحریم‌ها این اجازت را به قصد کشورمان نمی‌دهند.

مؤمنی افزود: درصورتي كه بار کوچکی از ایران تردد کند و دروازه اندر کشورهای دیگر کشف شود تبلیغات آنها علیه جمهوری اسلامی ایران عنفوان می‌شود، امروزه کشفیات ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده بدون تجهیزات جدید و به منظور با‌گاه امکان‌پذیر نیست.

ایران ۳۸۱۴ شهید و ۱۲ الف بلبل مجروح و جان نثار تو حوزه كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دارد

وی متذکر شد: کشورهای دیگر باید حصه خويش را باب كارزار با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده گزارش رسم کنند و من وتو نیاز به منظور با تشویق آنها نداریم، به چه علت سایر کشورها باید نظاره گر باشند، شما برای بیش از كورس دور عندليب کیلومتر باب چند پار برای سد هامش خطه هزینه کردیم، تو ۳۰ پار با تشکیل مركز جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ۴۱ الف بلبل عملیات با کشف ۱۲ عندليب جسم ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده هيئت فرم گرفت که منتج به قصد تاييد سه عندليب و ۸۱۴ شخص شد و این عملیات‌ها ۱۲ الف بلبل جان نثار و مجروح برجای گذاشت.

وی با استعاره به منظور با اقدامات سنجش‌ای كامل يكدست آلت‌ها برای رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب كورس دور ماه ماضي، تصریح کرد: دروازه اندر این بازه زمانی ۱۴۳ جثه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده کشف شده که خويشاوندي به سمت موعد همانند ارزان پار چهار درصد افزایش داشته، ۵۴۷ عملیات و درگیری درب این خيز ماه به قصد اتفاق پیوست، ۵ عندليب و ۶۷۷ كاميون توقیف شد و بي قيد نما‌ها مدخل سرپوش حوزه تطبيق، درس و شفا پيشرفت داشته است.

۷۰ الف بلبل تن دروازه اندر آمریکا بوسيله سوگند به دلیل صرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده درگذشت کردند

دبیرکل مقر اركان حرب ركن جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تصریح کرد: ۵ درصد جمعیت دنيا مدخل سرپوش آمریکا نابودي دارد و ۲۰ درصد زندانیان كره ارض، معادل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ الف بلبل
زندانی مدخل سرپوش این کشور فراغ دارند و ۴۷ درصد از زندانیان دروازه اندر آمریکا به مقصد براي كوه طور مستقیم متصل مربوط با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده هستند. مدخل سرپوش سن ۲۰۱۷، ۷۰ الف بلبل آدم باب آمریکا به سوي دلیل استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده موت کردند که تو ایران این شمار استقصا حدود ۳ الف بلبل و ۶۰۰ شخص حيات. با امکانات سی سن پیش نمی‌توانايي با این پدیده مشئوم جنگ کرد.

دبیرکل مقر اركان حرب ركن ناورد با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده تصریح کرد: درمورد ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده سنتی و ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده پرخطر اولویت‌بندی لفظ سياهه می‌گیرد، درون تاخت ماه اول پار ۳۳۳ کیلو شیشه کشف شد که این عدد شماره داخل دوماهه ماسبق از امسال به منظور با ۴ الف بلبل و ۱۴۴ کیلو افزایش یافت و معادل الف بلبل و ۱۴۵ درصد نمو بلوغ داشت. آينده باید دید دروازه اندر شرایطی که پلیس محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و مقر اركان حرب ركن محاربه با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده نيز ديرينگي با بازهم آهنگ جدی برای ص فآرايي با گروه جهانی دارند، غربی‌ها چاهك واکنشی مدال می‌دهند، و آیا اصلاً برای آنها مهم است که ایران دیگر از مرزهایشان تو حوزه ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده پدافند نکند؟

به مقصد براي خبر مهرباني، به مقصد براي كلام بيان مسئولان کشور بیش از ۱۱ درصد تولید ناسره ملی کشور سود هزینه نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده می‌شود و درب شرایطی که ایران از نگرش ديدگاه اقتصادی تو وضعیت مطلوبی نهاد استقرار ندارد آیا این رواست که بخواهیم این هزینه را برای جوامعی هزینه کنیم که خير فريد از من وايشان حمایت نمی‌کنند بلکه تو تأسیسات
روبه رو کشورهای معارض من وآنها و آنها حتي ایستادگی نمی‌کنند.

کد اطلاع 4638548
مليح و زشت رو شيد

احتمال تغییر شیوه مبارزه با موادمخدر از سوی ایران در سطح جهانی