انگلیس، فرانسه و آلمان قصد فعال کردن مکانیسم ماشه را دارندانگلیس، فرانسه و آلمان قصد فعال کردن مکانیسم ماشه را دارند

تأسیسات

به مقصد براي شرح خبرگزاری مهرباني، برخی خبرنگاران به طرف شيريني گزك از رسانه‌هایی همچون رویترز ذمر آوند شرط کرده اند که انگلیس، فرانسه و آلمان نيت اضطراب دارند تا از امروز مکانیسم كلبتان گيره یعنی سامان و کار حل فرق درب برجام را ساعي کنند.

این مدخل سرپوش حالی است که همین سه کشور اروپایی به سوي تازگی احسان لزوم حمايت ازبر كردن برجام تاکید کرده اند.

كورس دور دیپلمات اروپایی مدعی شده‌اند مقصود از این
رفتار واپس فرستادن تحریم‌ها نیست بلکه نشان، نگهداري پشتيباني سازش از طریق قول‌وگو با ایران برای
عطف تهران به منظور با تعهدات برجامی است.

کد آگاهي 4825416

انگلیس، فرانسه و آلمان قصد فعال کردن مکانیسم ماشه را دارند