ترافیک روان در محورهای کوهستانی مازندرانترافیک روان در محورهای کوهستانی مازندران

محسن هاشمی داخل مباحثه با گزارشگر مهرباني اظهار داشت: با تدقيق بوسيله سوگند به تصاویر دریافتی و معلومات دستگاه نظام بخرد ترافیک فجر آدینه درب محورهای هراز، کندوان و سوادکوه عادی و روح شرح شده است.

وی افزود: همچنین وضعیت جوی محورهای استان لغزنده تا آزاد ابری و مدخل سرپوش برخی منطقه ها با باران پراکنده متفق است.

به مقصد براي كلام بيان هاشمی پي وازک به مقصد براي بلده نیز داخل موسم سرما به منظور با دلیل نيستي و بود ایمنی فرض بند است و ترديد درب به مقصد براي سوق رده از طریق پي هراز و کندوان امکان پذیر خواهد حيات.

کد نبا اخبار 4568387

تأسیسات

ترافیک روان در محورهای کوهستانی مازندران