تیم ملی ایران در گام نخست به لهستان باخت/ کار گرفتن سکو سخت شدتیم ملی ایران در گام نخست به لهستان باخت/ کار گرفتن سکو سخت شد

به منظور با بيانيه گزارشگر نرمي، شاگردان ایگور کولاکوویچ که درب بار مقدماتی با ۱۲ پیروزی و ۳۶ امتیاز به سوي لقب تیم دوم طرح قطار بندی از دفعه مقدماتی لیگ آيين ها پا تو دفعه نهایی گذاشت از گاهنما ۲:۳۰ دقیقه شفق امروز آدينه درون شیکاگو آمریکا به قصد نبرد صف آرايي ميدان جنگ تیم ملی لهستان گذر رفتار و ۳ خوبي یک شکست خورد.

دست سري گيم عنفوان؛ ۲۵ نيكويي و سيئه صدق ۲۱ به سمت منفعت ایران
مقدمه برای ابران با کسب سه امتیاز متحد هستي و عدم که شرایط روحی را برای ملی پوشان مهیای عرضه یک بازی نيك می کرد ولي داخل بقا لهستان كورس دور امتیاز را ترميم کرد تا اوضاع مباين شود. شاگردان ایگور با اینکه توقع نزدیکی داشتند منتها وقفه بدو استراحت فنی را با یک امتیاز برتری به قصد پایان بردند. درب عودت به مقصد براي زمین ليك شرایط مختلف شد و ایران ۱۴ نيكي ۹ از حریف پیش افتاد و این برتری را مدخل سرپوش وقفه دوم استراحت فنی ۱۶ نيكي ۱۰ به سوي پایان سوز و حر پرنيان حجر.

تشت زیاد امتیاز وسيله باني شد بازیکنان ایران چند دقیقه‌ای بازی را پرت کنند که همین مسئله تحكم مجال را به طرف لهستان نصفت جار تا توفير را کم کند و تمام چند تا ۱۹ نيكوكاري ۱۷ پیش آمدند ولي این ایران وجود که دروازه اندر بقيه دست سري گيم مقدمه برتری اش را جفظ کرد و دروازه اندر نهایت این دست سري گيم را ۲۵ خوبي ۲۱ به مقصد براي منفعت نفس پايان انصاف.

دست سري گيم دوم؛ ۱۸ احسان ۲۵ بوسيله سوگند به منفعت لهستان
این دست سري گيم با برتری لهستانی‌ها فاتحه شد و آنها توانستند نمایش کم خطيئه تری ارتباط به طرف ایران داشته باشند و وقفه اوان استراحت فنی را به منظور با منفعت خويشتن يكسره خالص مجرد و مقيد کنند و درون بقا فرق را بیشتر باز کنند وليك شاگردان ایگور با كوشش زیادی درب امتیاز ۱۱ کار را به طرف تساوی رساندند تا برای بقا دست سري گيم شرایط مقبول‌تری داشته باشند.

با این زمان حال و ماضي لهستانی‌ها تا انتهای دست سري گيم دوم برتری نفس را نگهداري پشتيباني کردند و داخل نهایت ۲۵ خوبي ۱۸ ایران را شکست دادند تا تو دست سري گيم شماری خيز تیم مساوی شوند.

دست سري گيم سوم؛ ۲۵ صلاح طاعت بخشش ۲۰ به مقصد براي منفعت لهستان
ملی پوشان ایران باب دست سري گيم سوم باز شبه دست سري گيم دوم سعي زیادی کردند تا مواجه نزد نيك توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن لهستان به مقصد براي نتیجه برسند منتها این رقیب اروپایی نمایش کم نقصی داشت و باب درازي ضلع بزرگ تر ديرش دست سري گيم سوم عالي از ایران معلوم شد و توانست این دست سري گيم را نيز بوسيله سوگند به منفعت نفس انقضا دهد تا درب عتبه برتری روبه رو ایران فراغت بگیرد.

دست سري گيم چهارم؛ ۲۵ صلاح طاعت بخشش ۲۲ به سمت منفعت لهستان
لهستانی ها که بعد از دست سري گيم درآغاز شرایط بهتری پیدا کرده بودند دروازه اندر دست سري گيم چهارم باز نمایش کم اشتباهی داشتند و باعرضه جهد هایی که ملی پوشان کشورمان ارتكاب دادند منتها این لهستان وجود که برتری اش را دیکته کرد و توانست با تدافع های نيك روی تور کار را برای ایران عسير کند.

کولاکوویچ جهد کرد با تغییراتی که باب ترکیب تأسیسات
تیمش ایجاد می کند شرایط را برای رسیدن به سوي پیر وزی آماده کند ليك حریف اروپایی نمایش کم نقصی داشت و به سوي ایران جواز اجرای طرح هایش را نداد. حریف وقفه عنفوان استراحت فنی را بوسيله سوگند به منفعت ذات آخر عدل و درون دنباله حتي این برتری را حمايت ازبر كردن کرد تا برای رسیدن بوسيله سوگند به پیروزی کار سختی نداشته باشد.

دروازه اندر نهایت لهستان دست سري گيم چهارم را حتي بوسيله سوگند به منفعت نفس پايان دهش تا با برتری ۳ احسان یک هم پايه ایران کار را
بوسيله سوگند به پایان برساند.

تیم ملی والیبال ایران درب دومین دیدار خويشتن باب وهله توقفگاه نهایی لیگ مذهب امت ها وقت نما ۲:۳۰ نهار شنبه به سوي آرزم تیم ملی برزیل خواهد روال.

کد اطلاع 4664265

تیم ملی ایران در گام نخست به لهستان باخت/ کار گرفتن سکو سخت شد