جدایی‌ام از پرسپولیس صحت ندارد/ به قراردادم احترام می‌گذارمجدایی‌ام از پرسپولیس صحت ندارد/ به قراردادم احترام می‌گذارم

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر عنف، بشار طناب بعد از مورد بحث موردتوجه طرح شده ماندگار شدن ايستادن گزارش قضيه پیوستنش به منظور با تیم الشرطه عراق، قول: خبرهایی که پیرامون حضورم باب تیم الشرطه مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود عاری از حقیقت است و دقیق نیست. خويشتن با یکی از هواداران تیم الشرطه همراهي کردم و گفتم که مانعی برای انتقالم به مقصد براي این تیم نیست ولی نبا اخبار به قصد رسانه ها رسید.

هافبک عراقی پرسپولیس تاکید کرد: به سمت قراردادم با پرسپولیس حرمت می گذارم و تا پایان گاه باب این تیم می مانم. باعرضه اینکه مطالبات مالی والده اصل را به طرف وقت دریافت نکرده مادر ولي با تیم سرخ امتداد می دهم.

کد اطلاع 4825569
مرتضی احمدی

جدایی‌ام از پرسپولیس صحت ندارد/ به قراردادم احترام می‌گذارم