جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی برگزار می شودجلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی برگزار می شود

به طرف رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، سعید رضايت عاملی تو حزب خبرنگاران و داخل جواب اجابت به سوي استفسار گزارشگر عنف درمورد دوران برگزاری گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بعدی شورا و همچنان جهت تشکیل نشدن ميتينگ این هفته سخن: گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بعدی شورا ۲ هفته آینده دروازه اندر نهار سه شنبه برگزار می‌شود. گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع شورا مجرد و متاهل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع‌ای نیست که با مقابل جميع اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. بلکه شورا درب بعد ۶ ماه ديرين، بیش از ۳۰۰ گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تو هيئت شوراهای اقماری و کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد.

وی افزود: این هفته رئیس گروه عزم جدی برای درحضور درب ميتينگ داشت و روش هستي و عدم بشخصه ميتينگ را دايره کند، ليك بوسيله سوگند به دلیل تراکم سفرهای بین المللی این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تشکیل نشد.

دبیر شورای عالی قيام فرهنگی تأکید کرد: از همین حالا ذمر آوند شرط می‌کنیم که رئیس گروه درب ميتينگ بعدی شورای عالی قيام فرهنگی برابر خواهد داشت.

کد اطلاع 4638751
پاك بخشی فرزند

جلسه بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی برگزار می شود