خروج نظامیان تروریست آمریکایی از پایگاه «القیاره» تکذیب شدخروج نظامیان تروریست آمریکایی از پایگاه «القیاره» تکذیب شد

به سوي شرح خبرگزاری نيكي و عتاب به منظور با شيريني گزك از شبکه سومریه نیوز، «علی خضیر» مستشار استانداری نینوا عراق سخنانی را باب فقره داستان ها منتشر شده پیرامون عصيان بيرون آمدن نظامیان تروریست آمریکایی از پایگاه القیاره مورد بحث موردتوجه طرح شده کرد.

نيكويي و سيئه صدق بالذات این اعلاميه، وی باب این فقره گفتار: وقايع احاديث منتشر شده درمورد برون شد آمریکایی‌ها از پایگاه القیاره راستي ندارد.

خضیر تصریح کرد: آنچه درون پایگاه هوایی القیاره اتحاد محذوف خاشع، يكه عملیات جایگزین کردن نیروها بوده است و لا چیزی دیگر.

این مسند عراقی درون امتداد تأکید کرد: نزدیکی استان نینوا به مقصد براي کردستان، نيكي آشتي الدین، الانبار و همچنین مرزهای سوریه علت طبق باعث می‌شود تا آمریکایی‌ها ابداً پایگاه خويشتن درون این استان را ترک نکنند.

کد اطلاع 4886988

خروج نظامیان تروریست آمریکایی از پایگاه «القیاره» تکذیب شد