صدور حکم ۲۵ سال زندان برای محمد بدیعصدور حکم ۲۵ سال زندان برای محمد بدیع

به طرف رپرتاژ خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از النشره، عدليه مصری حکم سجن برای محمد بدیع مراد اخوان المسلمین سمج را صادر کرد.

خوبي بالذات این نبا اخبار؛ عدليه مصری برای محمد بدیع باب مبحث اسم گذاري شده بوسيله سوگند به جاسوسی برای حماس حکم حبسگاه به سوي موعد ۲۵ كلاس صادر کرد.

شیرین فهمی رئیس دادگستري کیفری قاهره عهد اندازه کرد ۲۵ سنه پايه بنديخانه برای بدیع و ۱۰ شخص دیگر از رهبران اخوان تأسیسات
المسلمین صادر شده است.

کد اطلاع 4716156

صدور حکم ۲۵ سال زندان برای 
 محمد بدیع