متن کامل حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه منتشر شدمتن کامل حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه منتشر شد

به مقصد براي تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب، ۵ دی ماه پار هستي و عدم که اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسیدگی به سوي اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر هستي حكومت نهم، محمدرضا توسلی جزو سابق حقوقی بانک سرمایه مدخل سرپوش شعبه سوم عدليه ویژه جرایم اقتصادی به مقصد براي ریاست قاضی مسعودی نشيم اشل برگزار شد.

داخل این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع، نماینده مدعي العموم دادور به مقصد براي تشریح عناوین اتهامی متهمان دوسيه پيشينه تاديه و تو استمرار در مظان اتهام علی بخشایش دفاعیات خويشتن را عرضه کرد.

درون استمرار اولین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسیدگی به طرف اتهامات علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، نماینده بانک سرمایه به مقصد براي عرضه توضیحاتی درون مورد بغاز منوال اعطای تسهیلات بازدادن و ورا آنگاه از دم نماینده دستگاه بازرسی کل کشور به سوي فرمايش قاضی باب جایگاه سكون گرفت و توضیحات خاصه را عرضه کرد و درون استمرار وکیل در معرض اتهام بخشایش نیز به طرف نشان دادن دفاعیات خويشتن كارسازي.

دومین ميتينگ دادسرا رسیدگی به سوي اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر مكنت نهم، محمدرضا توسلی كارمند سابق حقوقی بانک سرمایه باب شعبه سوم دادگستري ویژه جرایم اقتصادی بوسيله سوگند به ریاست قاضی مسعودی‌نشيم اشل درب یکم برف ماه پار برگزار شد.

داخل این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع از عدليه، در معرض اتهام پرویز کاظمی به مقصد براي عرضه دفاعیات خويشتن وام گذاري آهار و درنتيجه از ساعت نماینده قاضي امير و نماینده بانک سرمایه توضیحات خويش را عرضه کردند و دنبال از ساعت وکیل در معرض اتهام کاظمی به طرف نشان دادن دفاعیات نفس جلا.

سومین ميتينگ رسیدگی به سمت اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر اقبال نهم، محمدرضا توسلی آلت سابق
حقوقی بانک سرمایه درب شعبه سوم دادگستري ویژه جرایم اقتصادی به منظور با ریاست قاضی مسعودی‌پست درب گاه هشتم برف ماه تأسیسات
پار برگزار شد.

داخل این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع از دادسرا، نماینده قاضي امير باب شروع و انتها اظهارات ذات را عرضه کردن و باب بقا از مطلعین تقاضا تا برای پاسخگویی به منظور با سوالات دروازه اندر جایگاه ثبات گیرند؛ پشت از لحظه در معرض اتهام بخشایش برای عرضه آخرین دفاعیات نفس دروازه اندر جایگاه رسم گرفت و وکیل در مظان اتهام نیز به مقصد براي پدافند از موکل نفس وام گذاري آهار.

چهارمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسیدگی به سمت اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر مكنت نهم، محمدرضا توسلی كارمند سابق حقوقی بانک سرمایه تو شعبه سوم دادگستري ویژه جرایم اقتصادی به مقصد براي ریاست قاضی مسعودی‌منزلت درون نهم برف ماه پار برگزار شد.

درب این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع از دادسرا، در معرض اتهام محمدرضا توسلی دفاعیات خويشتن را مدخل سرپوش حضور عدليه نمايش کرد و به سوي سوالات قاضی بازتاب نصفت جار و خلف از دم نماینده قاضي امير به قصد نشان دادن توضیحاتی مدخل سرپوش مورد بغاز اقدامات در مظان اتهام صيقل و عقب از حين وکیل در مظان اتهام توسلی دفاعیات پایان نفس را نمايش عدل.

دروازه اندر امتداد چهارمین ميتينگ رسیدگی به سمت اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر تمول نهم، محمدرضا توسلی كارمند سابق حقوقی بانک سرمایه، در معرض اتهام پرویز کاظمی برای عرضه آخرین دفاعیات نفس داخل جایگاه سكون گرفت و بوسيله سوگند به تشریح دفاعیات خويش تاديه.

قاضی مسعودی پست، دروازه اندر نهار ۲۷ اسفندماه پار و داخل حاشیه پنجمین ميتينگ رسیدگی به سمت اتهامات حسین هدایتی و متهمان چسبيده از فرستادن سينه ها و ادخال احکام اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی روايت مسند و مبتدا نقل عدل و گفتار: تمام کدام از این متهمان به مقصد براي ۲۰ كلاس محبس بازداشت، تحمل ناكردني ۷۴ زدن تازيانه درون انظار عمومی
و محرومیت دائم از كسب ها مشغله ها دولتی محکوم شدند.

نوشته کامل حکم علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی، اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه را اینجا بخوانید.

کد نبا اخبار 4591888
مهدیه محمدی

متن کامل حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه منتشر شد