هیجان چند تیم و بی‌تفاوتی خیلی‌ها/ جام زرد می شود یا سرخ؟هیجان چند تیم و بی‌تفاوتی خیلی‌ها/ جام زرد می شود یا سرخ؟

به سمت تفسير گزارشگر مهرباني، هجدهمین عصر لیگ عالي امروز با اجرا ۸ بازی به منظور با رخسار همزمان به طرف پایان می‌دسته و تکلیف ۱۶ تیم حاضر درون این آزمايش ها واضح می‌شود.

عزب تیم سقوط کرده؛
روی کاغذ يكه تکلیف یک تیم معين شده و آزادي خوزستان امشب برای آخرین مره باب لیگ بالاتر به قصد میدان می‌رودخانه. از نفت مسجد سلیمان و سپیدرود نیز یک تیم داخل کنار آزادي خوزستان به سوي لیگ یک سقوط خواهد کرد.

انتظار مجمل متراكم محكم بالای نمودار جو؛
بالای جويبار انتظار بسیار مجمل متراكم محكم است. تاخت تیم پرسپولیس و سپاهان اقبال قهرمانی دارند و آزادي به سوي رفيق تراکتورسازی و پدیده برای سهمیه لیگ عالي جهد می‌کنند.

شرایط جدولی می‌گوید اقبال پرسپولیس برای قهرمانی روی کاغذ بیشتر است. سرخ پوشان برای هت تریک قهرمانی تنها مگر لاغير یک امتیاز ضروري دارند که باید این امتیاز را از شهر کوچک جم با نفس به طرف تهران بیاورند.

توقع غیر مستقیم پرسپولیس و سپاهان؛
سپاهان که تفاوت گلش به سمت درجات بهتر از پرسپولیس است، ۳ امتیاز از این تیم پس است و منفرد شکست پرسپولیس باب جم و پیروزی خودشان درون مسكن حجره نزد ضد تیم سقوط کرده آزادي خوزستان آنها را به سمت ششمین قهرمانی مدخل سرپوش لیگ فايق می‌رساند.

جنبش پرسپولیس مدخل سرپوش طرح کم است و حتی ار يل برنده نشود، نهایتاً از رسته دوم نمودار جو پایین‌خيس نخواهد آمد.

سپاهان که حتي اینک با ۵۵ امتیاز درون رسته دوم آرامش دارد، بیشترین ظرفیت را برای تكان را داخل بین تیم‌های بالای جدولی دارد. آنها می‌توانند لیگ را از قهرمانی تا چهارمی نمودار جو به طرف تتميم برسانند.

پرسپولیس مجرد و متاهل بشار لجام را به طرف دلیل مصدومیت دروازه اندر جم نخواهد داشت و سپاهان مدخل سرپوش مسكن حجره با عام داشته‌هایش به سمت رزمگاه حریف می‌جگرپاره.

آزادي-سپیدرود
آبی پوشان تهران و سرخ پوشان رشت با يكسره خالص مجرد و مقيد نيرو توانايي برابر باز آرامش می‌گیرند زيرا چونان كل کدام برای پیروزی تو این بازی انگیزه‌های زیاد، منتها متفاوتی دارند. آزادي دستش از قهرمانی کوتاه است ولي دروازه اندر وجه بند یا شکست سپاهان داخل اصفهان مخالف آزادي خوزستان، نایب قهرمانی هنگام انفصال دروازه اندر معرض توان آنها می‌باشد.

سپیدرود ولي کاری بسیار غامض برای پايندگي درب لیگ مرجح دارد. آنها باید آزادي را تو مسكن حجره ببرند و توقع شکست نفت نزد ضد وارفتگي پولاد درون مسجد سلیمان را بکشند.

آبی پوشان داخل این برش فرهاد مجیدی را درب فرمان بري بندگي ندارند تا بدون سرمربی به قصد این میدان مهتر رهبر ممتاز بي آغازي بگذارند. سپیدرودی‌ها وليك به سوي بغير یکی از مربیانش به منظور با اسم مازیار ربیعی كرشمه، یک غایب برجسته دیگر به طرف اسم محمدرضا مهدوی دارد.

شاگردان مجیدی روی نردبام سوم نمودار جو نهاد استقرار دارند منتها آنها می‌توانند لیگ را بین پايه‌های دوم تا پنجم به سوي تكميل اختتام برسانند.

ماشین سازی-پدیده
گر این فرضیه را بپذیریم که ماشین سازی اضافه نيكوكاري بشخصه برای تراکتورسازی نيز بازی می‌کند، باید این واقعیت را پذیرفت که شاگردان مهاجری که هفته پيش داخل تهران خويش پرسپولیس را گرفتند و تباني آخر بازهم با یک امتیاز به قصد مسكن حجره بازگشتند، امشب حتي با جدیت مساوي پدیده فراغ خواهند گرفت.

بعید نیست ماشین سازی امشب حمایت هواداران تراکتورسازی را باز داشته باشند. تراکتوری که بشخصه دروازه اندر اهواز مخالف آهن به قصد میدان می‌جوي و برای کسب سهمیه توقع عزيز امیدش به سوي همشهری‌اش ماشین سازی است تا با امتیاز ستاندن از پدیده این بخت را به مقصد براي آنها بدهد.

پدیده را باز واقعاً باید پدیده موسم ۹۸-۹۷ دانست. شاگردان خاشاك محمدی با شایستگی از اول تا انتهای برش باب کورس قهرمانی برابر داشتند و فعلاً و بعداً حتي مدخل سرپوش حالی مدخل سرپوش جایگاه چهارم آرامش دارند که حتی اقبال رسیدن به مقصد براي نام آدرس نایب قهرمانی را بازهم دارند.

چنانچه بوسيله سوگند به مگر خاشاك محمدی منحصراً بس یک مربی دیگر باشد که پدیده را خیلی نيك بشناسد، دم مربی خوشحال مهاجری، مربی امشب ماشین سازی است. این اطلاع ممکن است امشب کار را برای پدیده مدخل سرپوش تبریز معضل کند.

نفت مسجد سلیمان-وارفتگي پولاد
شاگردان فیروز کریمی گر می‌خواهند کار را به طرف منتها و درصورتي كه نسپارند، باید بهترین تیم ماه‌های اخیر كشتي ایران را شكست خورده کنند. کاری که به سوي عيان زياد پيچيده به منظور با تماشا نمی‌جوخه.

گداز حديد زنجير که با علیرضا منصوریان صعود گرفت تا جایی که بهترین تیم ایرانی تو آسیا شد، حال داخل اشل پايگاه ششم طمانينه آرام دارد و آنها دوستدار ندارند مقام‌ای را که به طرف سختی بوسيله سوگند به تباني آوردند را به طرف راحتی از تباني بدهند. منصوریان برای این بازی حمید بوحمدان را داخل اختیار ندارد ولي سبزپوشان به سوي شمار کافی بازیکن برای آكنده کردن جای خالی این بازیکن دارند.

گداختگي پولاد درون بدترین كيفيت ممکن تو پایان لیگ درب جایگاه هشتم فراغ می‌گیرد و درون بهترین وضع جنبه ممکن باب همین صف ششم که حالا نهاد استقرار دارد لیگ را به سوي پایان می‌رسانند.

سپاهان-آزادي خوزستان
شاید این فارغ البال‌ترین بازی برای تمام خيز تیم باشد. بازیکنان آزادي خوزستان فعلاً و بعداً تکلیف شأن مشعشع است و بدون استرس درون این بازی به سمت میدان می‌روال و سپاهان حتي فراغت است باب مسكن حجره نزد ضد تیمی سقوط کرده و بی انگیزه بازی کند.

این عوامل وسيله باني می‌شود که پیش تصور این بازی چنین باشد که بازی برای تمام تاخت تیم فارغ است.

آهن-تراکتورسازی
آخرین امیدهای سرخ پوشان تبریز برای کسب سهمیه فريد دروازه اندر صورتی متتبع می‌شود که بتوانند سرخ پوشان شهر اهواز را مدخل سرپوش اهواز ذليل کنند. کاری که روی کاغذ سهل به قصد چشم نمی‌دسته.

شاگردان لیکنز باب رسته پنجم فراغت دارند و دروازه اندر بهترین چگونگي می‌توانند لیگ را با آرامش ستاندن درب صف سوم به منظور با تكميل اختتام برسانند. وليك آنها به هيچوجه از این دسته‌ای که درب دم روش دارند پایین‌خيس نخواهند گذر رفتار.

به سمت بجز محسن درخشنده، كل خيز تیم جملگي بازیکنان نفس را دروازه اندر اختیار دارند و با آزاد نيرو توانايي به سوي میدان می‌روش.

قطبی کارش را مدخل سرپوش آهن با تراکتورسازی شروع کرد و اولین شکست خانگی این تیم را درب هفته چهاردهم به مقصد براي آنها باخبر کرد و الان یک خوشگلي پايان پسنديده با چاشنی دبل کردن تراکتورسازی برای آنها مهم است.

ايران جنوبی جم-پرسپولیس
این دیدار را می‌استطاعت مهمترین دیدار هفته پایانی دانست. پرسپولیس درون حالی درون جم به منظور با نفخه دمش قهرمانی می‌گردد که بحران‌های زیادی از روزهای قديم و دروازه اندر فضای مجازی بین هواداران و لیدرهای تاخت تیم مدخل سرپوش
پیش آمده است.

نيكي خلاف تفکرات عمومی، تارتار می‌گوید انگیزه زیادی برای متوقف کردن و حتی شکست اجازه دادن پرسپولیس دارد.

امشب كورس دور دیدار دیگر بازهم برگزار می‌شود که از اهمیت کمتری درون نمودار جو متمتع است و چهار تیم حاضر درب این خيز بازی فريد برای اندکی بالا و پایین متوقف شدن درون جويبار با بازهم دیدار می‌کنند.

سایپا مدخل سرپوش مسكن حجره با تكنيك نفت آباد دیدار می‌کند و پیکان مدخل سرپوش قائمشهر تو حالی به منظور با غزا نساجی می‌رودخانه که سرمربی سابق پیکان و فعلی نساجی، امشب برای آخرین وعده روی نیمکت نساجی خواهد جلوس.

طرح دیدارهای هفته پایانی لیگ عالي به قصد تفصيل زیر است:

پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه – زمان سنج روزگار ۲۱:۳۰

* آزادي – سپیدرود رشت، استاديوم آزادی
حكم:
علیرضا فغانی کمک‌ها: علی میرزابیگی – سعید قاسمی کمک داوران اضافی: وجاهت و قبح خوبي اکرمی – سیدعلی اصغر مؤمنی قاضي چهارم: ایوب غلامزاده شاهد: محمدعلی فروغی

* ماشین‌سازی تبریز – پدیده شهرخودرو، استاديوم بنیان دیزل تبریز
قاضي:
محمدرضا اکبریان کمک‌ها: ايده اسعدی – تورج عیوض محمدی کمک داوران اضافی: محمدباقر پورباقر – مجید محمدی حكم چهارم: عباس پورحیدری مباشر: فریدون اصفهانیان

* سایپا – تكنيك نفت پررونق، استاديوم شهدای شهر تنزيه
ميانجي:
یاسر همگون کمک‌ها: فرزاد بهرامی – بهزاد پناهی کمک داوران اضافی: بیژن حیدری – احمد محمدی ميانجي چهارم: علی الفتی وكيل متصدي: حسین نجاتی

* نفت مسجدسلیمان – گداز‌چدن اصفهان، باشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
قاضي:
مهدی سیدعلی کمک‌ها: خوشحال سخندان – فرهاد مروجی کمک داوران اضافی: وحي فرشته اله شریفی – حسین زمانی حكم چهارم: براتعلی مولوی حاضر: داور بک ابن

* سپاهان اصفهان – آزادي خوزستان، استاديوم طرح كره ارض اصفهان
قاضي:
کوپال ناظمی کمک‌ها: محمد راهی – امیرمحمد داودزاده کمک داوران اضافی: شاهو اصلانی – سیدمهدی مرجانزاده حاكم چهارم: پهلوان نجفی كارگزار: ستوده رفیعی

* نساجی مازندران – پیکان، باشگاه وطنی قائمشهر
قاضي:
سیدرضا مهدوی کمک‌ها: حمیدرضا کنعانی – علیرضا طاهرخانی کمک داوران اضافی: حسین زیاری – کیوان علیمحمدی حاكم چهارم: محمدرضا مدیرروستا كارگزار: وجاهت و قبح خوبي کامرانی شكن

* آهن خوزستان – تراکتورسازی تبریز، باشگاه شهدای آهن خوزستان
ميانجي:
پیام حیدری کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی – فرهاد فرهادپور کمک داوران اضافی: کمیل غلامی – علی بای ميانجي چهارم: علی احمدی كارگزار: خداداد افشاریان

* ايران جنوبی جم – پرسپولیس، استاديوم تختی شهر جم
‌قاضي:
اشکان خورشیدی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم – مهدی عالیقدر کمک داوران اضافی: سیدعلی میرغفاری – محمدحسین ترابیان حكم چهارم: خوشگلي انتظاری حاضر: همايون و ناميمون عنایت

کد
اطلاع 4617327
علی بطلان

هیجان چند تیم و بی‌تفاوتی خیلی‌ها/ جام زرد می شود یا سرخ؟