کارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنندکارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند

به طرف اعلام گزارشگر نرمي، ورا آنگاه از مصوبه پار شورای عالی کار مبنی نيكويي و سيئه
صدق افزایش حق مسکن کارگران و کارکنان مشمول هنجار کار، حق مسکن از ۴۰ الف بلبل ده ريال به قصد ۱۰۰ عندليب ده ريال افزایش یافت.

ليك اجرای این مصوبه شورای عالی کار بسته به منظور با تأیید و تصویب تو هیأت مكنت وجود که دهم اردیبهشت ماه از سوی يار يكم و آخر رئیس توده ابلاغ شد تا کمک هزینه مسکن مطلق کارکنان مشمول هنجار کار از مشاهره اردیبهشت با عدد شماره ۱۰۰ الف بلبل تومن بازدادن شود.

ابلاغیه ياري ازل رئیس همگي توجه به سوي ماسلف شده و صراحتاً عهد اندازه شده که حق مسکن باید از فروردین ماه اجرا شود. بنابراین مطلق کارفرمایان مکلف هستند اضافه احسان جلا حق مسکن به سمت میزان ۱۰۰ الف بلبل ده قران داخل مواجب اردیبهشت ماه، مابه التفاوت ۶۰ عندليب تومانی کمک هزینه مسکن فروردین را نیز به منظور با نیروی کار خويشتن صيقل کنند.

کارفرمایانی که رابطه اتصال به سوي كارسازي حق مسکن نیروی کار ذات رفتار نکنند، متخلف محسوب می‌شوند.

کد اطلاع 4617223
محمد جندقی

کارگران باید برای اردیبهشت ۱۶۰ هزار تومان حق مسکن دریافت کنند