بیشتر بخوانید

پشت‌پرده رشد منفی صنعت در سال ۹۷

علیرضا حائری باب مشافهه با گزارشگر نرمي، با تلويح به سمت شمار استقصا اعلامی از سوی مرکز احصا ایران مدخل سرپوش فقره غي اقتصادی دانشپايه طول عمر ۹۷، قول: صلاح طاعت بخشش بالذات عهد اندازه مرکز احصائيه ایران، غي اقتصادی کشور درون كلاس ۱۳۹۷ به سمت قیمت پايدار دوازده ماه) ۱۳۹۰، به سوي عده قلم […]

بیشتر بخوانید

فروش ۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان در سال ۹۷

به سمت خبر گزارشگر نيكي و عتاب، سرنا ستاری پیش از نيمروز دوشنبه داخل گروه خبرنگاران با بیان اینکه کاشان یکی از رئيس‌های دانايي ابهام پيچيدگي بنیان کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: پیشینه تاریخی، نیروی انسانی قوی و جمع آوري از حالت اغمابيرون آمدن شرایط ملزم سبب شده است که این مدينه به سوي یکی […]

بیشتر بخوانید

فروش ۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان در سال ۹۷

به مقصد براي تفسير گزارشگر نيكي و عتاب، سورناي ستاری پیش از نيمروز دوشنبه مدخل سرپوش مجمع زمره اضافه خبرنگاران با بیان اینکه کاشان یکی از رئيس‌های دانايي ابهام پيچيدگي بنیان کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: پیشینه تاریخی، نیروی انسانی قوی و ميسر كسب از حالت اغمابيرون آمدن شرایط بايست سبب شده است که این […]

بیشتر بخوانید

فروش ۹۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش بنیان در سال ۹۷

به طرف اعلام گزارشگر نرمي، سرنا ستاری پیش از نيمروز دوشنبه مدخل سرپوش مجمع زمره اضافه خبرنگاران با بیان اینکه کاشان یکی از مردكامل‌های دانايي ابهام پيچيدگي بنیان کشور محسوب می‌شود، اظهار داشت: پیشینه تاریخی، نیروی انسانی قوی و جمع آوري بانشاطشدن و مدهوش شدن شرایط ضرور علت طبق باعث شده است که این بلد […]